CZASOPISMO NAUKOWE
Recenzowane i punktowane czasopismo naukowe w wolnym dostępie.

 

 

 

Od 2010 roku wydawany jest kwartalnik naukowy pt. „Kultura-Media-Teologia”, którego redaktorem naczelnym jest ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW, a zastępcą ks. dr Waldemar Bartocha (czytaj więcej: kmt.uksw.edu.pl). Kwartalnik „Kultura-Media-Teologia” jest czasopismem multidyscyplinarnym, do którego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, przypisano następujące dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki teologiczne. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą przedstawiciele polskiego i zagranicznego świata nauki. Kwartalnik indeksowany jest w bazach: Bazhum, Index Copernicus, ERIH Plus, CEJSH. W najnowszym wykazie Ministra Nauki z dnia 5.01.2024 r. periodykowi przyznano 40 pkt.