CZASOPISMA NAUKOWE
Recenzowane i punktowane czasopisma naukowe w wolnym dostępie.

 

 

 

Od 2010 roku wydawany jest kwartalnik naukowy pt. „Kultura-Media-Teologia”, którego redaktorem naczelnym jest ks. dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW, a zastępcą ks. dr Waldemar Bartocha (czytaj więcej: kmt.uksw.edu.pl). Kwartalnik „Kultura-Media-Teologia” jest czasopismem multidyscyplinarnym, do którego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, przypisano następujące dyscypliny naukowe: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki teologiczne. W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą przedstawiciele polskiego i zagranicznego świata nauki. Kwartalnik indeksowany jest w bazach: Bazhum, Index Copernicus, ERIH Plus, CEJSH. W najnowszym wykazie Ministerstwa Nauki i Edukacji z 9.02.2021 r. periodykowi przyznano 40 pkt. 

 

 


W roku 2013 powołano drugie czasopismo: „Kwartalnik Nauk o Mediach” (knm.uksw.edu.pl, redaktor naczelny: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof.UKSW, zastępca: dr Aleksandra Gralczyk). Pismo ma charakter medioznawczy i jest kierowane głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czego dowodem jest m.in. międzynarodowa Rada Naukowa pisma. Wydawane jedynie w wersji elektronicznej, na licencji CC BY- SA 3.0 PL. Kwartalnik indeksowany jest w bazach: Bazhum, Index Copernicus, DOAJ. Od 1 marca 2018 r. publikacja Kwartalnika została zawieszona.