BADANIA NAUKOWE
Badania naukowe prowadzone przez pracowników Instytutu mieszczą się w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, w zakresie: nauk o mediach, nauk teologicznych i kulturoznawstwa.

 

Czasopisma naukowe Instytutu

Od 2010 roku wydawany jest kwartalnik naukowy pt. „Kultura-Media-Teologia” (kmt.uksw.edu.pl, redaktor naczelny: ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. UKSW). W skład Rady Naukowej czasopisma wchodzą przedstawiciele polskiego i zagranicznego świata nauki. Głównym założeniem pisma jest podjęcie badań w obrębie trzech obszarów zasygnalizowanych w tytule. Kwartalnik indeksowany jest w bazach: Bazhum, Index Copernicus, ERIH Plus, CEJSH.

W roku 2013 powołano drugie czasopismo: „Kwartalnik Nauk o Mediach” (knm.uksw.edu.pl, redaktor naczelny: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof.UKSW). Pismo ma charakter medioznawczy i jest kierowane głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, czego dowodem jest m.in. międzynarodowa Rada Naukowa pisma. Wydawane jedynie w wersji elektronicznej, na licencji CC BY- SA 3.0 PL.

 

 

Konferencje naukowe organizowane przez Instytut 

Pierwszy cykl konferencji międzynarodowych nosi tytuł „Wyzwania Nowych Mediów” (wnm.uksw.edu.pl). Tematyka konferencji skupia się na nowych mediach, w tym przede wszystkimi nowych formach komunikacji i ich zastosowaniu w biznesie. Tematy konferencji z tego cyklu:

  • „Etyczne i prawne wyzwania Internetu” (14 maja 2010 r.),
  • „Blog-o!-sfera” (9 grudnia 2010 r.),
  • „Wspólnota czy ekshibicjonizm? O mediach społecznościowych” (7 grudnia 2011 r.),
  • „Wirtualne targowisko. O reklamie marketingu i promowaniu się w Internecie” (5-6 grudnia 2012 r.),
  • „Rozrywka w przestrzeni wirtualnej" (5 grudnia 2013 r.),
  • „Konsumpcja Internetu" (10 grudnia 2014 r.),
  • „Edukacja medialna 2.0" (9-10 grudnia 2015 r.)
  • „Obywatel w Internecie" (7 grudnia 2016 r.).

Drugi cykl dwudniowych konferencji naukowych zatytułowany jest „Warszawskie Dni Medialne” (dnimedialne.uksw.edu.pl) Seria tych konferencji organizowana jest od 2011 roku. Ich celem jest podjęcie interdyscyplinarnej refleksji nad mediami. Tematy dotąd zrealizowane w cyklu:

Trzeci cykl nosi nazwę „Manipulacja w mediach” i został zapoczątkowany w marcu 2012 r. Dotychczas zorganizowano cztery konferencje naukowe:

Czwart cykl nosi nazwę „Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie” i został zapoczątkowany w październiku 2015 r. Organizatorem jest Koło Naukowe Public Relations w Social Media. Dotychczas odbyły się konferencje:

Piąty, najnowszy cykl konferencji nosi nazwę „Edukacja Medialna 2.0” (edukacja2.0.uksw.edu.pl). Pierwszą zorganizowano jako VII Wyzwania Nowych Mediów, 9-10 grudnia 2015 r. W październiku 2016 r. zdecydowano o kontynuacji serii i organizacji kolejnych konferencji, począwszy od 2017 r. 


W latach 2009-2016 Instytut był również organizatorem (lub współorganizatorem) kilku ogólnopolskich konferencji naukowych, m.in.: