REKRUTACJA

Serdecznie zapraszamy na stronę www.rekrutacja.uksw.edu.pl, gdzie można znaleźć aktualności, dotyczące wymagań rekrutacyjnych, procesu rekrutacji i harmonogramu. Szczegółowe informacje dotyczące kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na specjalnej podstronie.

Opis i sylwetka absolwenta

Studia I i II stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna kształcą profesjonalistów w dziedzinie mass mediów i komunikacji społecznej. Kształcenie dziennikarzy dokonuje się na dwóch poziomach. Poziom pierwszy to szkolenie warsztatu, czyli odpowiedź na pytanie: Jak w sposób profesjonalny przekazywać informacje i opinie? Poziom drugi to poziom merytoryczny. Dotyczy on wiedzy, którą dziennikarz musi posiadać, aby nie stać się obiektem manipulacji.

Dziennikarstwo na UKSW daje absolwentowi także podstawową wiedzę w obszarach ekonomii, politologii, socjologii, kulturoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także dobrą orientację w kwestiach religijno-moralnych. Ten szeroki zakres zainteresowań wraz z dobrym przygotowaniem osobowym to niejako „znak firmowy” naszych absolwentów, dzięki któremu są oni chętnie zatrudniani i doceniani w redakcjach mediów ogólnopolskich i lokalnych.

  1. Wiedza

Po ukończeniu studiów absolwent:

- posiada elementarną wiedzę z zakresu nauk o mediach
- zna regulacje prawne dotyczące własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz prasowego
- zna najważniejsze fakty z historii mediów i dziennikarstwa
- zna rodzaje i gatunki dziennikarskie
- potrafi wskazać różnice między dziennikarstwem a public relations
- zna historię, cel i zadania public relations
- ma elementarną wiedzę na temat procesów komunikowania
- zna podstawy i funkcjonowanie systemów medialnych w Polsce i na świecie
- zna podstawowe zasady katolickiej doktryny medialnej
- zna obowiązki i zadania rzecznika prasowego instytucji
- posiada elementarną wiedzę na temat marketingu, w szczególności możliwości zastosowania go w rzeczywistości medialnej,
- posiada wiedzę o reklamie
- zna zasady prowadzenia debat, sporów publicznych w mowie i na piśmie
- zna różnice między poszczególnymi mediami
- ma uporządkowaną wiedzę w zakresie norm etycznych charakterystycznych dla zawodu dziennikarza

  1. Umiejętności

Po ukończeniu studiów absolwent

- posługuje się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi
- wykorzystuje swobodnie różne źródła informacji dziennikarskiej
- przygotowuje typowe formy tekstów dziennikarskich i publicystycznych
- przygotowuje typowe wypowiedzi ustne dziennikarskie i publicystyczne
- potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne, polityczne, kulturowe i ekonomiczne
- wypowiada się swobodnie jako reprezentant instytucji i organizacji społecznych w mowie i na piśmie

  1. Kompetencje społeczne

Po ukończeniu studiów absolwent

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
- jest otwarty na nowe idee i gotowy do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
- pracuje w grupie, przyjmując różne w niej role
- samodzielnie podejmuje i inicjuje proste działania badawcze
- organizuje własną pracę i krytycznie ocenia stopień jej zaawansowania
- rozumie problematykę etyczną związaną z przekazem medialnym
- ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania więzi społecznych

 Ulotka

 

Zobacz w formacie pdf.

Laureaci Olimpiad

Instytut jest współorganizatorem trzech medioznawczych olimpiad szkolnych w Polsce, których laureaci mają zapewnione miejsca na studiach I stopnia. Zob. m.in. Uchwałę Nr 79/2016 Senatu UKSW. Kwestie regulujące przyjęcie laureatów innych olimpiad zawiera Uchwała Nr 97/2016 Senatu UKSW.