KOMPETENCJE, PRAKTYKI, SPECJALIZACJE

KOMPETENCJE ZAWODOWE

W l. 2017-2019 na Wydziale Teologicznym jest realizowany projekt Absolwent z kompetencjami, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Projekt jest dedykowany studentom/studentkom 2. roku kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna studiów 1. stopnia. 

Więcej informacji na podstronie Wydziału Teologicznego.

PRAKTYKI

Studenci studiów I stopnia kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich stanowiących integralną część planu studiów w minimalnym wymiarze 6 tygodni: 1) po I roku studiów – 2 tygodnie 2) po II roku studiów – 4 tygodnie.

Studenci studiów II stopnia kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich po I roku, stanowiących integralną część planu studiów, w minimalnym wymiarze 4 tygodni.

Studenci kierunku: teologia dla specjalności: edukacja medialna i dziennikarstwo  zobowiązani są do odbycia praktyk studenckich stanowiących integralną część planu studiów w następujących wymiarze 8 tygodni.

Pełnomocy Dziekana ds. praktyk

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień - dr M. Jarosz 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopień - dr M. Kindziuk

edukacja medialna i dziennikarstwo - dr M. Kindziuk

Aktualny harmonogram dyżurów

Więcej informacji:

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie praktyk studentów na Wydziale Teologicznym.

Podstrona Praktyki na Wydziale Teologicznym UKSW.

Biuro Karier UKSW.

 

SPECJALIZACJE

W ramach studiów proponuje się studentom specjalności: dziennikarstwo ogólne na III roku wybór 2. spośród 8. specjalizacji (prasowej, radiowej, telewizyjnej, internetowej, public relations, reklamowej, edytorskiej oraz edukacyjno-medialnej). Takie same specjalizacje wybierają studenci pięcioletnich studiów magisterskich z teologii ze specjalnością: edukacja medialna i dziennikarstwo na roku IV i V. Studentom specjalizacji: komunikacja medialno-kulturowa na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna proponujemy na III roku studiów do wyboru 1. z 8. specjalizacji (prasową, radiową, telewizyjną lub internetową).

Wybór specjalizacji poprzedzony jest zajęciami na wcześniejszych latach studiów, które są obowiązkowe dla wszystkich i pełnią funkcję swoistej introdukcji. W ten sposób pozwalają studentom na zapoznanie się z podstawami pracy we wszystkich rodzajach szeroko rozumianych mediów (uwzględniając tu także instytucje zajmujące się public relations, reklamą oraz edukacją medialną). W sytuacji zauważalnej na rynku mediów migracji dziennikarzy między poszczególnymi rodzajami mediów, takie ogólne przygotowanie jest istotnym atutem. Ponadto należy zauważyć, że dzięki możliwości zapoznania się ze specyfiką pracy w różnych mediach, student łatwiej określi i sprecyzuje swoje zainteresowania. Pozwoli mu to łatwiej wybrać dwie specjalizacje, w których jego wiedza i umiejętności zostaną pogłębione i podniesione na wyższy poziom. 

Obecnie (2016 r.) trwają prace nad przekształceniem studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna na profil praktyczny. Podane niżej specjalizacje zostaną zmodernizowane. Wprowadzimy również nowe tak, aby student mógł wybrać 2 spośród 10.

Specjalizacja prasowa
Rok III, semestr 1:
Wywiad i artykuł prasowy – 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Sztuka reportażu  - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

Rok III, semestr 2
Prasa lokalna i regionalna - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Warsztaty wydawniczo-redakcyjne - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

Specjalizacja radiowa
Rok III, semestr 1:
Warsztat reportera i prezentera radiowego  - 60 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

Rok III, semestr 2:
Formy dokumentalne w radiu - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Formy multimedialne w radiu i podkasty radiowe  - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

 

Specjalizacja TV
Rok III, semestr 1:
Warsztat korespondenta i reportera TV - 60 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

Rok III, semestr 2:
Warsztat prezentera TV - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną 
Formy dokumentalne w telewizji  - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną  


Specjalizacja internetowa
Rok III, semestr 1:
Podstawy webmasteringu - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Projektowanie internetowe -30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

Rok III, semestr 2:
Programowanie internetowe -30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Systemy portalowe i bazy danych -30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną


Specjalizacja reklamowa
Rok III, semestr 1:
Projektowanie komunikacji marketingowej i promocji konsumenckich -30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Zachowania konsumenckie i projektowanie kampanii reklamowych - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

Rok III, semestr 2:
Język reklamy - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Marketingowe działania komunikacyjne w Internecie  - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną


Specjalizacja public relations
Rok III, semestr 1:
Crisis management - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Materiały i teksty PR - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

Rok III, semestr 2:
Negocjacje i mediacje - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Marketing polityczny - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną


Specjalizacja edytorska
Rok III, semestr 1:
Projektowanie graficzne - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Warsztaty DTP - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

Rok III, semestr 2:
Projektowanie graficzne - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Warsztaty DTP - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
(w tej specjalizacji zajęcia trwają równolegle po 2 semestry)


Specjalizacja edukacyjno-medialna
Rok III, semestr 1:
Dziennikarstwo popularnonaukowe - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
Techniki kreatywne w mediach i edukacji  - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną

Rok III, semestr 2:
Organizacja projektów, warsztatów i szkoleń medialnoedukacyjnych  - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną
E-learning i multimedia w kształceniu  - 30 godzin, ćwiczenia, zaliczenie z oceną