AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Media jako przestrzeń dialogu wiary i kultury

dr Dominika Żukowska-Gardzińska

Zagadnienia: obecność wartości w świecie mediów; narzędzia nowych mediów w kontekście przekazu religijnego i kulturowego; przemiany kulturowe i ich odzwierciedlenie w mediach; ludzie mediów i ich wartości; problematyka dialogu; przemiany kulturowe i ich wpływ na doświadczenie wiary; wpływ religijności na powstawanie prądów kulturowych i przedstawianie ich za pomocą mediów;

Literatura:

 • Ejsmond M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowanie, Kraków 2010.
 • Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, red. S. Dziekoński, Olecko 2000.
 • Kultura medialnie zapośredniczona: badania nad mediami w optyce kulturoznawczej, red. W. Chyła, Poznań 2010.
 • Leach E., Kultura i komunikowanie: logika powiązań symbolicznych: wprowadzenie do
 • analizy strukturalnej w antropologii społecznej, tłum. M. Buchowski, Warszawa
 • 2010.
 • Lewek A., Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2008.
 • Media, Kultura, Społeczeństwo, red. J. Dunin, Łódź 2006.
 • Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. D. Bis D., A. Rynio, Lublin 2010.
 • Język przekazu religijnego: perspektywa psychologii i homiletyki: materiały sympozjum, Opole, 16 listopada 2005 r., red. D. Krok, S. Pawiński), Opole 2006.
 • Sarzynska-Putowska J., Komunikacja wizualna: wybrane zagadnienia, Kraków 2002.