AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Komunikowanie polityczne i media

ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak

Obszar badawczy seminarium koncentruje się wokół następujących zagadnień: mediatyzacja komunikowania politycznego, zagadnienia wizerunku prasowego, reklama wyborcza, analiza zawartości prasy, komunikowanie polityczne Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, middle range theories of mass communication. Tematyka seminarium odwołuje się w zasadniczej mierze do dyscypliny nauk o mediach, ale również do nauk o polityce. Procesy mediatyzacji komunikowania politycznego odzwierciedlają nowe relacje zależności między światem polityki i światem mediów. Ich właściwa interpretacja wymaga poznania logiki mediów i logiki politycznej.

Najważniejszymi teoriami średniego zasięgu, odnoszącymi się do wielowątkowej próby uchwycenia procesu zmediatyzowanego komunikowania, są: gatekeeping, teoria wartości informacji, framing, agenda-setting, Elaboration Likelihood Model, Uses and Gratifications, interakcja paraspołeczna, dyfuzja innowacji, efekt osoby trzeciej, spirala milczenia. Metodologia prac badawczych podejmowanych na seminarium licencjackim odwołuje się w zasadniczej mierze do badań empirycznych.

Podstawowe lektury:

  • Brodzińska-Mirowska, B. (2019). Profesjonalizacja komunikacji politycznej w dobie mediatyzacji: Wyzwania koncepcyjne i badawcze. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne62(2), 193-209.
  • Dobek-Ostrowska, B. (2011). Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  • Gackowski, T., & Łączyński, M. (red.). (2018). Metody badania wizerunku w mediach: czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać. CeDeWu. Pl.
  • Lisowska-Magdziarz, M. (2006). Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów. Wydawnictwo UJ.
  • McCombs, M. E. (2008). Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Michalczyk, S. (2015). Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów: klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu. Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae-Skarb Śląski.
  • Michalczyk, S. (2019). Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Michalczyk, S. (2013). Teoria wartości informacji: historia i współczesność. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, (10), 131-146.
  • Oniszczuk, Z. (2011). Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji. Studia Medioznawcze, (4 (47)), 11-22.