AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Etyka mediów – współczesne wyzwania

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej poprawnej pod względem metodologicznym, a także merytorycznym. Obszary tematyczne podejmowane na seminarium: etyka dziennikarstwa, etyka mediów, aksjologia mediów, manipulacja a media, rzetelność dziennikarstwa, etyka a informacja dziennikarstwa, etyka a komunikacja, kompetencja etyczna, dziennikarskie kodeksy etyczne.

Poruszane zagadnienia: metody i techniki badawcze; formułowanie problemu i celu badawczego; znaczenie źródeł, kwestia ich doboru, omówienie szczegółowe źródeł w kontekście doboru metod i technik badawczych; literatura przedmiotu i pomocnicza (gdzie jej szukać? W jaki sposób literaturę dobierać?); struktura i plan pracy; konstrukcja „wstępu” i „zakończenia” pracy dyplomowej; najczęściej popełniane błędy w pracach dyplomowych oraz mocne strony pracy dyplomowej – najważniejsze elementy pracy, które stanowią o jej wysokiej i dobrej jakości.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- na I semestrze – sprecyzowanie naukowych zainteresowań, ustalenie tematu pracy, spisanie źródeł, wybranie metody badawczej, pomocnej w realizacji celu badawczego, zaplanowanie i skonkretyzowanie procesu badawczego;  na II semestrze – zatwierdzenie tematu, napisanie I rozdziału (do 31 marca);  na III semestrze – II rozdział (do 15 grudnia); - na IV semestrze – III rozdział (do 31 marca).

Literatura:

  • Bielecki J., Metodologia, Kraków 1993.
  • Boć J., Jak pisać pracę magisterską?, Włocławek 1997.
  • Guzewicz W., Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn-Ełk 2010.
  • Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowcy, Włocławek 2001.
  • Magdziarz-Lisowska M., Analiza zawartości mediów, Kraków 2004.
  • Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2008.
  • Pisarek W., Analiza zawartości prasy, Kraków 1983.
  • Podgórski R., Metodologia badań socjologicznych: kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów, Bydgoszcz 2007.
  • Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985.
  • „Studia Medioznawcze”