AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Komunikacja medialna i kulturowa

ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Na seminarium studenci mają możność zapoznania się z podstawową literaturą przedmiotu i zarówno przedstawienia jej na forum dyskusyjnym w ramach seminarium, jak i wykorzystania jej do pisania własnych prac magisterskich. W pierwszym semestrze skupiamy się poza poszukiwaniem i precyzacją tematu, także nad kwestiami metodologicznymi dotyczącymi naukowych metod pisania prac magisterskich. Po zakończeniu pierwszego semestru student powinien zdecydować o temacie swojej pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru seminarium jest publiczne przedstawienie prezentacji multimedialnej zawierającej obszar, temat i przypuszczalny schemat pracy magisterskiej poddany publicznej dyskusji. Na tym etapie student przedstawia także w miarę kompletną bibliografię swojej pracy. W semestrze trzecim zajmujemy się pisaniem dwóch pierwszych rozdziałów pracy magisterskiej, a także dyskusją nad wybranymi zagadnieniami z zakresu komunikacji medialnej i kulturowej. W czwartym, ostatnim semestrze studiów praca w ramach seminarium przechodzi na bardziej indywidualne konsultacje dotyczące ukończenia trzeciego rozdziału pracy magisterskiej, napisania wstępu i zakończenia, ewentualnego przygotowania grafiki i aneksów, jak również przygotowania się do obrony.

Zakres tematyczny podejmowanych tematów prac magisterskich może dotyczyć następujących zagadnień z szeroko rozumianego zakresu komunikacji medialno-kulturowej: badanie zagadnień związanych z kulturą wizualną (Visual Culture Studies); obraz telewizyjny; komunikacja kulturowo-medialna; sztuka jako forma komunikacji; teologia wizualności; kultura polityczna w mediach; reklama polityczna; marketing polityczny i polityczny public relations; etyka mediów; kompetencje kulturowe i artystyczne dla dziennikarzy.

Lektury bazowe omawiane na seminarium:

  • Kultura wizualna – teologia wizualna (red. W. Kawecki i in.), Warszawa 2011
  • W. Kawecki, Vademecum kultury politycznej. Personalistyczna koncepcja polityki, Warszawa 2016
  • W. Kawecki, Kościół i kultura w dialogu, Kraków 2008
  • W. Kawecki, Miejsca teologiczne w kulturze wizualnej, Kraków 2013
  • W. Kawecki, Zobaczyć wiarę. Studium obrazu postrzeganego jako komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii mediów, Kraków 2013
  • W. Kawecki, Teologia piękna. Poszukiwanie locus theologicus w kulturze współczesnej, Poznań 2013
  • Sztuka polska a Kościół dzisiaj (red. W. Kawecki), Warszawa 2016