AKTUALNOŚCI
dodano 30-06-2019
Efekty uczenia się studia 1. st.
Efekty uczenia się dla studiów 1. stopnia (licencjackich) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Profil praktyczny. Specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa, komunikacja medialno-religijna.

WIEDZA absolwent zna i rozumie:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych
 • ma elementarną wiedzę o instytucjach społecznych, a w zależności od wybranej specjalności szczególnie kulturowych lub religijnych
 • ma podstawową wiedzę o człowieku jako podmiocie tworzącym więzi i struktury społeczne
 • ma podstawową wiedzę o współczesnej polityce, kulturze, religii i edukacji
 • zna podstawowe teorie medioznawcze, a w zależności od wybranej specjalności kulturoznawcze lub religioznawcze
 • ma podstawową wiedzę z zakresu historii XX i XXI wieku
 • ma wiedzę o dawnych i współczesnych mediach i systemach medialnych, w tym ich ekonomicznych i politycznych uwarunkowaniach
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • zna regulacje prawne i normy etyczne związane z funkcjonowaniem mediów i wykonywaniem zawodu dziennikarza i innych zawodów pokrewnych wykorzystujących technologie medialne
 • ma wiedzę o typach i gatunkach wypowiedzi dziennikarskiej, o technikach i środkach retorycznych
 • ma wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się osób i instytucji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym
 • ma wiedzę z dziedziny nowych technologii w studiowanym obszarze
 • posiada podstawową wiedzę z zakresu public relations, marketingu i ich wykorzystania w mediach oraz wiedzę o reklamie i branży reklamowej
 • zna specyfikę i podstawowe różnice między dziennikarstwem prasowym, radiowym, telewizyjnym i internetowym oraz formy dziennikarskie charakterystyczne dla tych mediów, zasady konstruowania layoutu prasowego i internetowego, programu radiowego i telewizyjnego
 • posiada wiedzę z zakresu edukacji medialnokulturowej, w tym o zjawiskach i problemach społecznych związanych z upowszechnieniem się mediów cyfrowych
 • zna i rozumie współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych
 • ma wiedzę o współczesnej kulturze słowa, w tym o zjawiskach związanych z upowszechnieniem się nowych form tworzenia tekstów cyfrowych
 • ma wiedzę o związkach współczesnej kultury, polityki i religii
 • zna podstawowe metody badawcze w zakresie nauk społecznych, w tym nauk o komunikacji społecznej i mediach a w zależności od wybranej specjalności kulturoznawstwa lub religioznawstwa

UMIEJĘTNOŚCI absolwent potrafi:

 • potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauk społecznych
 • potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych, a w zależności od wybranej specjalności szczególnie kulturowych lub religijnych
 • potrafi analizować i łączyć ze sobą różne fakty, problemy i procesy historyczne
 • potrafi wykorzystać wiedzę na temat historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk
 • dostrzega relacje między mediami a zjawiskami i procesami społecznymi, a w zależności od wybranej specjalności szczególnie kulturowymi lub religijnymi
 • potrafi tworzyć podstawowe formy dziennikarskie (pisemne i ustne) posługując się podstawowymi gatunkami dziennikarskimi informacyjnymi lub publicystycznymi dokonując selekcji zdobywanych wiadomości
 • potrafi analizować mechanizmy i uwarunkowania decydujące o funkcjonowaniu nowych mediów i mediów masowych krajowych i zagranicznych oraz wskazać najważniejsze podmioty rynku mediów krajowych i zagranicznych
 • potrafi interpretować regulacje prawne związane z wykonywanym zawodem i postępować zgodnie z nimi
 • potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe zgodnie z normami etyki zawodowej przewidując skutki swoich działań w prawnym i etycznym aspekcie wykonywania zawodu
 • stosując adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną samodzielnie wyszukuje i weryfikuje informacje oraz właściwie je wykorzystuje
 • posiada umiejętności tworzenia prac pisemnych i prezentacji multimedialnych, organizowania przedsięwzięć społecznych, a w zależności od wybranej specjalności kulturowych lub religijnych
 • posiada umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2
 • potrafi tworzyć skuteczne przekazy medialne w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego
 • potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami właściwymi dla mediów i zawodów związanych z komunikacją społeczną, potrafi wchodzić w różne role zawodowe związane ze studiowanym kierunkiem
 • posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców
 • potrafi korzystać z narzędzi public relations, marketingu politycznego, promocji i reklamy do przekazu medialnego
 • potrafi pracować w zespole, rozumie swoją w nim rolę
 • potrafi tworzyć i interpretować przekazy wizualne i audiowizualne
 • potrafi tworzyć i interpretować przekazy słowne, w tym audialne, tekstowe i hipertekstowe
 • potrafi posługując się metodami naukowymi interpretować zjawiska społeczne a w zależności od wybranej specjalności szczególnie kulturowe lub religijne
 • potrafi prowadzić badania i samodzielnie redagować ich wyniki w postaci naukowych prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE absolwent jest gotów do:

 • zna zakres swojej wiedzy i poziom umiejętności, ma świadomość konieczności ciągłego rozwijania się
 • jest odpowiednio przygotowany do pracy w zespole, rozumie swoją rolę w grupie zawodowej
 • jest świadomy problemów etycznych i prawnych dotyczących pozyskiwania, zarządzania i wykorzystywania informacji
 • jest otwarty na podejmowanie kontaktów społecznych i zawodowych
 • jest aktywny w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych, dostrzega możliwości nowych zawodów i aktywności społecznych związanych z mediami
 • przestrzega zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego
 • jest przygotowany do samodzielnej pracy, powierzone zadania wykonuje starannie i terminowo
 • jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej w podstawowym zakresie
Do pobrania: