AKTUALNOŚCI
dodano 22-04-2021
Efekty uczenia się studia 1. st.
Efekty uczenia się dla studiów 1. stopnia (licencjackich) na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Profil praktyczny. Specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa, komunikacja medialno-religijna.

wiedza: absolwent zna i rozumie …

 • ma wiedzę z zakresu nauk społecznych w stopniu zaawansowanym
 • ma fundamentalną wiedzę o instytucjach społecznych
 • ma wiedzę w stopniu zaawansowanym o człowieku jako podmiocie tworzącym więzi i struktury społeczne
 • ma wiedzę w stopniu zaawansowanym o współczesnej polityce
 • ma w zaawansowanym stopniu wiedzę z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach, zna główne teorie medioznawcze
 • ma w zaawansowanym stopniu wiedzę z zakresu historii XX i XXI wieku
 • ma wiedzę o dawnych i współczesnych mediach i systemach medialnych, w tym ich ekonomicznych i politycznych uwarunkowaniach
 • zna i rozumie główne pojęcia z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • zna regulacje prawne i normy etyczne związane z funkcjonowaniem mediów i wykonywaniem zawodu dziennikarza
 • ma wiedzę o typach i gatunkach wypowiedzi dziennikarskiej, o technikach i środkach retorycznych
 • ma wiedzę dotyczącą procesu komunikowania się osób i instytucji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym
 • ma wiedzę z dziedziny nowych technologii w studiowanym obszarze
 • posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę z zakresu public relations, marketingu i ich wykorzystania w mediach oraz wiedzę o reklamie i branży reklamowej
 • zna specyfikę i fundamentalne różnice między dziennikarstwem prasowym, radiowym, telewizyjnym i internetowym oraz formy dziennikarskie charakterystyczne dla tych mediów, zasady konstruowania layoutu prasowego i internetowego, programu radiowego i telewizyjnego
 • posiada wiedzę z zakresu edukacji medialnej, w tym o zjawiskach i problemach społecznych związanych z upowszechnieniem się mediów cyfrowych
 • zna i rozumie współczesne procesy kulturowe związane z upowszechnieniem się technik wizualnych
 • ma wiedzę o współczesnej kulturze słowa, w tym o zjawiskach związanych z upowszechnieniem się nowych form tworzenia tekstów cyfrowych
 • ma wiedzę o związkach współczesnej kultury i polityki
 • zna główne metody badawcze w zakresie nauk społecznych, w tym nauk o komunikacji społecznej i mediach

umiejętności: absolwent potrafi ...

 • potrafi posługiwać się terminologią z zakresu nauk społecznych
 • potrafi analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych i kulturowych
 • potrafi analizować i łączyć ze sobą różne fakty, problemy i procesy historyczne
 • potrafi wykorzystać wiedzę na temat historii mediów i dziennikarstwa dla interpretowania i rozumienia współczesnych zjawisk
 • dostrzega relacje między mediami a zjawiskami i procesami politycznymi, ekonomicznymi, społecznymi i kulturowymi
 • potrafi tworzyć różnorodne formy dziennikarskie (pisemne i ustne) posługując się głównymi gatunkami dziennikarskimi informacyjnymi lub publicystycznymi dokonując selekcji zdobywanych wiadomości
 • potrafi analizować mechanizmy i uwarunkowania decydujące o funkcjonowaniu nowych mediów i mediów masowych krajowych i zagranicznych oraz wskazać najważniejsze podmioty rynku mediów krajowych i zagranicznych
 • potrafi interpretować regulacje prawne związane z wykonywanym zawodem i postępować zgodnie z nimi
 • potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe zgodnie z normami etyki zawodowej, przewiduje skutki swoich działań w prawnym i etycznym aspekcie wykonywania zawodu
 • stosując adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną samodzielnie wyszukuje i weryfikuje informacje oraz właściwie je wykorzystuje
 • posiada umiejętności tworzenia prac pisemnych i prezentacji multimedialnych
 • posiada umiejętności sprawnego posługiwania się językiem polskim oraz wybranym językiem obcym w mowie i piśmie na poziomie B2
 • potrafi tworzyć skuteczne przekazy medialne w zakresie dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego oraz internetowego
 • potrafi posługiwać się nowoczesnymi narzędziami właściwymi dla mediów i zawodów związanych z komunikacją społeczną, potrafi wchodzić w różne role zawodowe związane ze studiowanym kierunkiem
 • posiada umiejętności prezentowania własnych poglądów i pomysłów, a także przekonywania do nich rozmówców
 • potrafi korzystać z narzędzi public relations, marketingu politycznego, promocji i reklamy do przekazu medialnego
 • potrafi pracować w zespole, rozumie swoją w nim rolę
 • potrafi tworzyć i interpretować przekazy wizualne i audiowizualne
 • potrafi tworzyć i interpretować przekazy słowne, w tym audialne, tekstowe i hipertekstowe
 • potrafi posługując się metodami naukowymi interpretować zjawiska społeczne
 • potrafi prowadzić badania i samodzielnie redagować ich wyniki w postaci naukowych prac zaliczeniowych i pracy dyplomowej

kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do ...

 • zna zakres swojej wiedzy i poziom umiejętności, ma świadomość konieczności ciągłego rozwijania się
 • jest odpowiednio przygotowany do pracy w zespole, rozumie swoją rolę w grupie zawodowej
 • jest świadomy problemów etycznych i prawnych dotyczących pozyskiwania, zarządzania i wykorzystywania informacji
 • jest otwarty na podejmowanie kontaktów społecznych i zawodowych
 • jest aktywny w podejmowaniu nowych wyzwań zawodowych, dostrzega możliwości nowych zawodów i aktywności społecznych związanych z mediami
 • przestrzega zasad etyki zawodowej i norm współżycia społecznego
 • jest przygotowany do samodzielnej pracy, powierzone zadania wykonuje starannie i terminowo
 • jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach
Do pobrania: