AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
J.E. br dr Adam Lepa

 

J.E. br dr Adam Lepa - ur. 17 marca 1939 r. w Łodzi. Biskup pomocniczy senior Archidiecezji Łódzkiej, biskup tytularny Regiany (Afryka). Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi. Święcenia prezbiteratu otrzymał 18 marca 1962 r. W 1965 r. ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Studia specjalistyczne w zakresie pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uwieńczył je stopniem doktora w 1974 r. na podstawie rozprawy "Błędy wychowania w rodzinie wielkomiejskiej w wypowiedziach młodzieży i rodziców", napisanej pod kierunkiem prof. Stefana Kunowskiego.

 

4 grudnia 1987 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem tytularnym Regiany. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988 r. W l. 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członkiem Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów (CEEM). Członkiem Komisji Głównej II Polskiego Synodu Plenarnego był w latach 1991-1999. Jako delegat Konferencji Episkopatu Polski uczestniczył w Synodzie Biskupów dla Europy w 1999. W latach 1988-1993 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i członkiem kolegium rektorów wyższych uczelni miasta Łodzi. Założyciel "Łódzkich Studiów Teologicznych" i pierwszy ich redaktor naczelny (w latach 19911993).

 

Autor 12 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów. Od 1994 r prowadzi zajęcia dydaktyczne w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś w l. 1975-2014 wykładał Pedagogikę mass mediów w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi.

 

27 maja 2014 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację Księdza Biskupa Adama Lepy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.