AKTUALNOŚCI
dodano 13-12-2017
Gratulacje dla nowych doktorów
Ks. dr Paweł Muranowicz, dr Magdalena Kap i dr Mateusz Kot obronili wczoraj i dzisiaj swoje prace z teologii środków społecznego przekazu, dyscypliny w ramach nauk o mediach. Gratulujemy promotorom i dziękujemy recenzentom, komisjom profesorów i przewodniczącym obrad - ks. Dziekanowi prof. dr. hab. Piotrowi Tomasikowi i ks. Prodziekanowi ks. dr. hab. Tomaszowi Wielebskiemu, prof. UKSW.

Tematy obronionych prac doktorskich, promotorzy i recenzenci:

  • ks. dr Paweł Muranowicz, Nowa ewangelizacja w przekazie medialnym na przykładzie radiowych kazań świętokrzyskich z lat 2000-2010. Promotor: dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. UKSW. Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, ks. dr hab. Damian Wąsek (UPJPII), obrona 12.12.2017,
  • dr Magdalena Kap, Współczesne przemiany technologiczne i kulturowe wobec misji muzeów. Studium teologiczno-medioznawcze.  Promotor: ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ. Recenzenci: ks. dr hab. Jarosław Woźniak (KUL), ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (UP-H w Siedlcach), obrona 13.12.2017,
  • dr Mateusz Kot, Komunikacja człowieka z komputerem w świetle teologii środków społecznego przekazu. Promotor: dr hab. Piotr Drzewiecki, prof. UKSW. Recenzenci: ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL (Prorektor ds. Studenckich KUL), dr hab. Józef Majewski, prof. UG, obrona 13.12.2017.

Gratulujemy! Jesteście sukcesem i radością naszej wspólnoty instytutowej, wydziałowej i uniwersyteckiej!

Dziękujemy naszym Przyjaciołom z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za wspólne przeżywanie tego naukowego święta.