AKTUALNOŚCI
dodano 29-01-2022
Regulamin konkursu o Nagrodę im. dr. Pawła Stępki
Treść Regulaminu konkursu o Nagrodę im. dr. Pawła Stępki przyznawaną przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych za najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych

Ideą Nagrody ustanowionej w 2011 roku decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego  jest promowanie wartościowych rozpraw doktorskich i ich autorów podejmujących w interesujący sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to autorów wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.

Nagroda jest uczczeniem pamięci zmarłego tragicznie  dr. Pawła Stępki, pracownika KRRiT, młodego wybitnego badacza  z ważnymi dokonaniami i dorobkiem naukowym.

§ 1

Nagroda jest przyznawana corocznie w dwóch kategoriach:

A.    Najlepsza rozprawa doktorska z dziedziny telewizji, radia oraz Internetu jako platformy dostępu do obu wymienionych mediów – nagroda w formie dyplomu, ewentualnej publikacji rozprawy przez UW oraz nagroda pieniężna przyznawana autorowi przez KRRiT;

B.    Najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe a także rozprawa habilitacyjna z dziedziny telewizji, radia oraz Internetu jako platformy dostępu do obu wymienionych mediów – nagroda w formie dyplomu i nagrody pieniężnej przyznawanej przez KRRiT autorowi (autorom).

§ 2

1. W konkursie w kategorii A mogą uczestniczyć autorzy niepublikowanych rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w ciągu danego roku kalendarzowego. W przypadku pierwszej edycji konkursu będą to wyjątkowo rozprawy obronione w latach 2009/2010 oraz 2010/2011.

2. Zgłoszenia dokonują w formie pisemnej Rady Wydziałów lub Rady Instytutów z ośrodków akademickich, w których powstają rozprawy z tej dziedziny lub indywidualnie autorzy obronionych rozpraw doktorskich.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) rozprawę doktorską w formie elektronicznej wraz z załączonymi opiniami recenzentów oraz jej krótką rekomendację;

2) dane do korespondencji z autorem oraz jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu;

3) wyciąg z uchwały odpowiedniej rady jednostki organizacyjnej o nadaniu stopnia naukowego doktora autorowi rozprawy.

4. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do końca marca każdego roku, poczynając od 2012 roku pod adres:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Sekretarz Kapituły Nagrody im. dr. Pawła Stępki

ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: kapitula@krrit.gov.pl 

                                                                      § 3

1. W konkursie w kategorii B mogą uczestniczyć autorzy zwartych wydawnictw naukowych (w tym opublikowane rozprawy doktorskie obronione podczas poprzedniego roku kalendarzowego oraz rozprawy habilitacyjne) oraz popularnonaukowych upowszechniających wiedzę o mediach elektronicznych, których pierwsze wydanie ukazało się w języku polskim.

2.  Zgłoszenia w formie pisemnej dokonują dyrekcje wydawnictw lub upoważnione przez nie osoby (np. redaktorzy serii wydawniczych). 

3. Do zgłoszenia należy dołączyć publikację w formie elektronicznej wraz z rekomendacją oraz wewnętrznymi recenzjami wydawnictwa, dane do korespondencji z autorem oraz jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do konkursu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.

4. Zgłoszenia należy dokonać w  terminie do końca marca każdego roku poczynając od 2012 roku pod adres:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Sekretarz Kapituły Nagrody im. dr. Pawła Stępki

ul. Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Adres poczty elektronicznej: kapitula@krrit.gov.pl

§ 4

1.     Konkurs przeprowadza Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele:

·      Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wskazani przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

·      dwóch Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

·      Wydziałów zajmujących się badaniem mediów z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego; Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

·      mediów elektronicznych zaproszonych do udziału imiennie przez       Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

·      rodziny Pawła Stępki;

·      środowiska kolegów Pawła Stępki;

·      organizacji społecznych i naukowych zajmujących się mediami zaproszonych przez Przewodniczącego KRRiT w konsultacji z  Dziekanem Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2.     Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kieruje do Kapituły dwie osoby, które wypełniają funkcje przewodniczącego i sekretarza Kapituły.

3.     Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały zwykłą większością głosów. Jeśli w konkursie zgłoszona została praca, której promotorem jest członek Kapituły, to zostaje on wyłączony ze składu Kapituły przy przyznawaniu nagrody wymienionej w § 1 pkt. A.

4.     Posiedzenia Kapituły zwołuje przewodniczący Kapituły.

5.     Kapituła dopuszcza do udziału w Konkursie zgłoszone prace kierując się kryteriami regulaminu konkursu.

6.     Decyzje o przyznaniu nagród Kapituła podejmuje na swoim posiedzeniu w oparciu o następujące kryteria:

·      nowatorskie podejście do zagadnienia mediów elektronicznych,

·      znaczenie kwestii podejmowanych w publikacji lub rozprawie doktorskiej,

·      nowatorstwo zaproponowanych rozwiązań prawnych i innych,

·      możliwość wykorzystania publikacji lub rozprawy doktorskiej dla praktyki życia społecznego.

7.     Laureatami nagrody konkursowej zostają autorzy, którzy uzyskali w głosowaniu tajnym największą liczbę głosów członków Kapituły.

§ 5

1.      Wręczenie nagród konkursowych odbywa się publicznie.

2.      Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród bądź nieprzyznania nagrody.

3.      Wysokość nagród pieniężnych przyznawanych w danej kategorii określa corocznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

4.      W sprawach spornych lub nieuregulowanych w niniejszym regulaminie głos decydujący przysługuje przewodniczącemu Kapituły.

5.      Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji pokrywa koszty delegacji członków Kapituły związane z posiedzeniami Kapituły i wręczeniem nagród.

§ 6

Regulamin uchwalony przez KRRiT w 2011 roku, po nowelizacji uzgodnionej z przedstawicielami Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego wymienionych w tytule został uchwalony przez KRRiT w dniu 5 stycznia 2017 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2017 r.