AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
Komunikacja marketingowa i strategie reklamowe

dr Kinga Cybulska

W ramach seminarium prowadzone będą zajęcia o charakterze mieszanym (prezentacja zagadnień teoretycznych, analiza źródeł, dyskusje, formy warsztatowe), uwzględniające pracę własną studenta (przygotowanie prezentacji, opracowań, materiałów do dyskusji, analiz, projektów kwestionariuszy badawczych, a także samego tekstu pracy).

Celem będzie: 1. Odnalezienie i zdefiniowanie zagadnień istotnych z badawczego punktu widzenia dla każdego z uczestników seminarium 2. Stworzenie koncepcji i zarysów poszczególnych prac 3. Wypracowanie regularnego nakładu wysiłku nad stworzeniem prac, wieńczonego prezentacjami studentów i otwartą dyskusją.

Do zaliczenia przedmiotu od studentów wymaga się: 1. Obecności i aktywności w trakcie zająć (dopuszczalna liczba nieobecności w semestrze:3) 2. Terminowego wywiązania się ze zleconych prac cząstkowych 3. Akceptacji i przestrzegania przyjętego harmonogramu pracy

Literatura

  • K. Mazurek-Łopacińska, Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, Warszawa 2021
  • B. Earl, Badania społeczne w praktyce, Warszawa, 2021
  • Ph. Kotler, K. L. Keller, Marketing (wyd. 4), Poznań, 2020
  • A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków, 2018
  • A. Barska (red. nauk.), Reklama wczoraj i dziś, Warszawa, 2016
  • M. Young, M. Zagrodzki, Ogilvy o reklamie w epoce cyfrowej, Warszawa 2018
  • N. Hatalska, Mapa trendów 2021
  • K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną, bmw, 2017
  • U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa, 2007