AKTUALNOŚCI
dodano 12-06-2017
Zapraszamy na Podyplomowe Studia Dziennikarstwa
Przeznaczone dla osób z dyplomem magistra lub licencjata jakiejkolwiek specjalności naukowej czy zawodowej, a także - w indywidualnych przypadkach i w ograniczonym zakresie - dla studentów z wyższych lat studiów.

 

Celem Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest kształcenie osób pragnących pracować w mass mediach. Ich bogactwo i różnorodność wymagają stałego podwyższania kwalifikacji ogólnych, jak i specjalizowania się w określonych rodzajach. Zróżnicowany rynek środków społecznego przekazu, na który składają się media ogólnokrajowe, regionalne, lokalne, środowiskowe; publiczne i prywatne, komercyjne i społeczne, tradycyjne i nowe, wymagają coraz większego profesjonalnego przygotowania do pracy dziennikarskiej; zmienność rynku pracy determinuje konieczność elastyczności i wszechstronnych umiejętności.

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są więc przeznaczone dla kandydatów na dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz internetowych, a także pracowników agencji informacyjnych.

Warto podkreślić, że tradycja studiów dziennikarskich na UKSW ma już blisko 25 lat, a wśród prowadzących zajęcia są doświadczeni dziennikarze ze wszystkich rodzajów mediów oraz medioznawcy.

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa są przeznaczone dla osób z dyplomem magistra lub licencjata jakiejkolwiek specjalności naukowej czy zawodowej, a także  - w indywidualnych przypadkach i w ograniczonym zakresie  - dla studentów z wyższych lat studiów, którzy Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych ( formularz zatwierdzony przez MEN) mogą jednak otrzymać pod warunkiem, że przedstawią dyplom magisterski lub licencjacki.

Czas trwania Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa wynosi dwa semestry: razem 220 godzin zajęć dydaktycznych , w większości (150 godzin) ćwiczeń i warsztatów praktycznych.

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby zainteresowanych, nie mniejszej niż 20 osób.

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie kolokwiów oraz przygotowanie pracy pisemnej z zaproponowanych czterech dziedzin.

REKRUTACJA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału  (pok.53) do dnia 30.09.2017 roku. Rejestracja na studia będzie otwarta od dnia 6 czerwca 2017 roku. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy uzupełniony i podpisany z systemu
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
  • tożsamość kandydata
  • odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów
  • dwie aktualne fotografie