AKTUALNOŚCI
dodano 10-06-2017
prof. UKSW dr hab. Katarzyna Materska

Katarzyna Materska, dr hab., prof. UKSW 

Dane podstawowe 

Katedra Teologii i Historii Środków Społecznego Przekazu

Konsultacje

Kontakt: k.materska@uksw.edu.pl

 

Nauka i praca w mediach 

Wykształcenie: 

Uniwersytet Warszawski – doktor habilitowany w zakresie bibliologii – 2008 (tytuł rozprawy habilitacyjnej: Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – 1991 (tytuł rozprawy doktorskiej: Edukacyjna funkcja biblioteki publicznej w życiu młodzieży)

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy: Podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (roczne)  1987

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy – magister  bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – 1986 (tytuł pracy magisterskiej: Funkcje postulowane i modelowe ośrodka informacji na przykładzie ZOINTE w Biurze Projektowo-Technologicznym „Bispomasz” w Bydgoszczy)

Dorobek naukowy

Google Scholar

ORCID

Pola zainteresowań/badań: nauka o informacji (information science), w szczególności komunikacja w nauce, otwarta nauka, zarządzanie informacją, zarządzanie wiedzą, systemy organizacji wiedzy, informacja w biznesie 

 

Aktywność naukowo-organizacyjna – wybrane przykłady:

Udział w radach i komitetach naukowych czasopism :  „Zagadnienia Informacji Naukowej, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Zarządzanie Biblioteką”, „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”,  „Podkarpackie Studia Biblioteczne", członek Zespołu Redakcyjnego czasopisma: „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”

Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Członek Rady Programowej CLARIN-PL (Common Language Resources & Technology Infrastructure) – od 2017 r

Członek Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych Fides (2016-2018); 

Dyrektor Biblioteki UKSW (2013-2018)

Członek Rady Konsultacyjnej „Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej”  w ramach POKL poddziałanie 8.1.2„Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji” – projekt finansowany ze środków UE w ramach EFS.

Wicedyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (2008-2011)

Członek Zespołu Sterującego Programu Rozwoju Kultury w Warszawie 2012-2014; 

Ekspert Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  w projekcie "Biblioteki w społeczeństwie wiedzy. Strategie dla przyszłości" – 2010 - 2011

 

Członkostwo i działalność w stowarzyszeniach naukowych i fachowych:

International Society for Knowledge Organization (od 1995), od 2006 r. skarbnik sekcji polskiej, koordynator lokalny w ośrodku warszawskim ISKO – do 2012

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – członek Komisji ds. Edukacji Informacyjnej przy ZG SBP – od 2012

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – przewodnicząca Komisji Automatyzacji przy ZG SBP - 2008-2011

SCIP Polska  -  od 2012

Stowarzyszenie Alumni – od 2010

Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą (członek założyciel - od 2003)

Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej  - od 2000

Towarzystwo Informacji Profesjonalnej (w latach 1996  - 1997)

 

Nagrody i wyróżnienia (wybrane):

Wyróżnienie za działalność na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce przyznane przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Polsce (SPRUC) – tzw. „Lista 100” – 2017

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 2012

Nagroda CLIO III stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 2008

 

Dydaktyka

Wykładane przedmioty

Opisy zajęć  

Rozkład zajęć